Contact

Tel.: 03 449 89 80  - Voor dringende technische problemen zijn wij 7 op 7 telefonisch bereikbaar.

E-mail: info@walkies4events.com

Adres:
Prins Boudewijnlaan 17 unit 2
2550 Kontich
België

Financiële gegevens:
IBAN BE61 0688 8913 0117
BIC: GKCCBEBB
Ondernemingsnr.: 0819.077.502

Openingsuren:
Maandag
: van 13u00 tot 18u00
Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00
Zaterdag en zondag: gesloten

Contactformulier

Ik ben ...
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Art 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, verhuur en levering van goederen en/of diensten door W4E bvba. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven mogelijk afwijkende voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en deze door het aangaan van de transactie te aanvaarden.
   
 • Art 2. Offertes opgemaakt door W4E voor zowel verhuur als voor verkoop zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn indien zo vermeld in de offerte. Offertes zijn louter informatief en kunnen op elk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door W4E. Tenzij anders aangegeven is in de offerte geen installatie, bediening, montage of transport e.d. inbegrepen.
   
 • Art 3. W4E behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten of bestellingen te weigeren.
   
 • Art 4. Elke offerte opgemaakt door W4E vormt, samen met deze Algemene Voorwaarden, een bindende overeenkomst vanaf de bevestiging door de klant. Indien een wijziging of aanvulling op een overeenkomst financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal W4E de klant hierover inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door W4E.
   
 • Art 5. Facturen moeten contant betaald worden of ten laatste betaald zijn op de vermelde vervaldag, waarbij de dag van creditering van de rekening van W4E geldt als datum van betaling. Enkel mits uitdrukkelijk akkoord kan van deze betaalvoorwaarden worden afgeweken, waarbij elke afwijking enkel betrekking heeft op een specifieke factuur of op een specifiek contract en nooit kan ingeroepen worden als precedent. Bij herhaald contracteren tussen W4E en de klant kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter hiervan.
   
 • Art 6. Voor facturen van minder dan  €20 incl. BTW zal forfaitair €6,5 facturatiekosten aangerekend worden.
   
 • Art 7. Eventuele bankkosten bij betaling van een factuur zijn ten laste van de klant.
   
 • Art 8. Klachten of betwistingen dienen behoorlijk gemotiveerd en binnen de 8 werkdagen volgend op de levering van de goederen/uitvoering van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van W4E om ontvankelijk te zijn. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De betwisting door de klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
   
 • Art 9. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag wordt het volledig saldo van alle facturen onmiddellijk invorderbaar. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze bij het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsintresten en kosten (zie artikel 10).
   
 • Art 10. In geval de klant niet tijdig betaalt, wordt de factuur doorgestuurd naar onze externe partner, C&J Credit Services, die gemandateerd is voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten. De klant is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ene interest van 12% per jaar verschuldigd over het niet betaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de gehele betaling, evenals een forfaitair schadebedrag van 10% van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van W4E op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van W4E, waaronder kosten van interne en externe adviezen, die voor W4E voortvloeien uit het niet nakomen door de klant van zijn (betalings)verplichting, zijn voor rekening van de klant. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ter aflossing van verschuldigde intresten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
   
 • Art 11. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen, is W4E gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van een overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
  a. Als de klant nalaat aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen;
  b. Als na het afsluiten van de overeenkomst aan W4E ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
  c. Als W4E de klant bij het sluiten van de overeenkomst, of tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. In geval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de klant, of het indienen door de klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).
   
 • Art 12. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. W4E kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Adviezen gegeven door W4E ontheffen de klant niet van de plicht om zelf de geschiktheid van de goederen na te gaan voor het door de klant beoogde doel.
   
 • Art 13. Indien de overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de klant ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden snel en veilig kunnen uitgevoerd worden, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van W4E, voor door W4E aangestelde derden en voor het aan te voeren materiaal. Verder moet de klant de benodigde stroomaansluitingen en degelijke werkverlichting voorzien, en indien nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en stellingen ter beschikking stellen en zorgen dat de werkzaamheden van anderen de uitvoering niet belemmeren of verhinderen. De klant is alle bijkomende kosten verschuldigd indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
   
 • Art 14. Indien W4E wegens overmacht zijn verplichting naar de klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand met een maximum van 2 maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. W4E is niet tot schadevergoeding gehouden indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig de overeenkomst kan nakomen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van W4E waarbij de naleving van de overeenkomst niet gevergd kan worden, waaronder, maar niet beperkt tot, heirkracht, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, tekort aan grondstoffen, verhindering of onderbreking van transportmogelijkheden, rampen, extreme weersomstandigheden, brand, (technische) storing, problemen bij toeleveranciers, maatregelen van enige overheidsinstantie.
   
 • Art 15. In geval van betwisting zullen alleen de Rechtbanken van Antwerpen, met inbegrip van de Vredegerechten, bevoegd zijn om recht te spreken.

 

Verhuurvoorwaarden

 • Art 16. Alle verhuurde goederen zijn gekeurd volgens de Belgische wetgeving. De huurder is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen. Dit geldt in het bijzonder bij gebruik van huurtoestellen waarvoor een tijdelijke zendvergunning vereist is van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). W4E kan als tussenpersoon assisteren bij het invullen van de aanvraag. De zendvergunning en alle andere lasten, kosten en taksen voortvloeiende uit het verhuurcontract zijn ten laste van de huurder.
   
 • Art 17. De gehuurde toestellen moeten worden afgehaald bij W4E of worden verzonden per koerierdienst op voorwaarde van betaling van de waarborgsom. De verzendingskosten staan apart vermeld in elk contract en zullen worden verrekend bij het opmaken van de factuur.
   
 • Art 18. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van W4E of van de met haar verbonden ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn.
   
 • Art 19. Alle toestellen worden zorgvuldig gecontroleerd op de werking alvorens te worden meegegeven/verzonden. Aan de klant wordt aangeraden de toestellen te controleren bij ontvangst. Klachten aangaande het slecht functioneren van de toestellen moeten binnen de 24u na de afhaling of ontvangst per fax, mail of telefoon doorgegeven worden aan W4E.
   
 • Art 20. De waarborgsom voor de huur wordt vooraf betaald per overschrijving of ter plaatse voldaan in contanten of met bancontact bij afhaling/ontvangst van de goederen. W4E behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals kosten van reparatie of reiniging van gehuurde goederen. De niet-betaling van de waarborg werkt opschortend.
  In plaats van een waarborgsom kan de huurder ook opteren voor het nemen van een 'All Risk' verzekering voor de aangeduide waarde en betreffende periode, met als begunstigde W4E bvba. De huurder zal de goederen dan verzekeren gedurende de tijd dat hij deze goederen ter beschikking heeft tegen schade, verlies en diefstal. W4E kan op elk moment de polis en bewijs van betaling van de premies opvragen. Indien de huurder geen afdoende verzekering onderschrijft (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan de verhuurder), of in geval de huurder W4E daarom verzoekt, zal W4E een verzekering onderschrijven op kosten van de klant om de risico's van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken.
   
 • Art 21. De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen hetzij via de betaalde waarborg, hetzij via de onderschreven verzekering totdat de goederen worden terugbezorgd aan W4E. De huurder zal elke schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan W4E. Beschadigde goederen moeten onmiddellijk terugbezorgd worden. De huurder zal W4E onmiddellijk vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van beschadigde gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, als deze herstelperiode de overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. In geval van diefstal of vandalisme zal de huurder hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan W4E bezorgen. Verloren/gestolen materiaal moet onmiddellijk betaald worden.
   
 • Art 22. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van W4E ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.
   
 • Art 23. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zal zorgen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats en op elk moment aan W4E (of diens gevolmachtigde) toegang geven tot de gebouwen of terreinen waar de goederen zich bevinden, om de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. W4E mag de goederen bij de huurder of diens houder weghalen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.
   
 • Art 24. De goederen moeten in originele staat teruggebracht worden. Al het werk aan de goederen buiten het normale onderhoud (wijzigingen, uitbreiding, verplaatsing, enz...) op aanvraag van de huurder zal uitsluitend door W4E worden uitgevoerd en zal aan de huurder in rekening gebracht worden volgens de op dat ogenblik geldende tarieven.
   
 • Art 25. In geval van niet-terugbrengen van de gehuurde toestellen binnen de 48 uur van de vermelde huurperiode, zal de verhuurder gerechtigd zijn alle wettige middelen toe te passen voor het terug bekomen van de verhuurde goederen. Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.
   
 • Art 26. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.
   
 • Art 27. De klant dient de inhoud van de koffers grondig te controleren alvorens deze terug te brengen. Alle ontbrekende stukken zullen als verloren worden beschouwd en in rekening worden gebracht volgens de geldende prijzen.
   
 • Art 28. Bij annulering van een huurovereenkomst tot 1 week voorafgaand aan de afhaling/verzending van de goederen, worden geen kosten aangerekend.
  Bij annulering van een huurovereenkomst binnen 1 week tot 48 uur voorafgaand aan de afhaling/verzending zal 50% van de huurprijs aangerekend worden.
  Bij annulering van een huurovereenkomst binnen de 48 uur voorafgaand aan de afhaling/verzending wordt de volledige huurprijs aangerekend.
   
 • Art 29. Indien W4E haar leververplichting niet kan nakomen, om welke reden dan ook, zal W4E de klant hiervan zo snel mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Als deze alternatieven niet worden aanvaard door de klant, zal de klant het recht hebben de overeenkomst te annuleren zonder enige kosten. Verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding zijn niet mogelijk.
   
 • Art 30. Het verhuurbedrag wordt verrekend bij afhaling/ontvangst van de toestellen of per maand in geval van langere huurperiodes.
   
 • Art 31. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de klant op het moment van de afhaling/levering. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de klant.
   
 • Art 32. De huurder verbindt zich ertoe bij eventuele beslaglegging, door welke reden ook, de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen.

 

Verkoopvoorwaarden

 • Art 33. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen voor een aankoop kunnen door de klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.
   
 • Art 34. Voor toestellen onder garantie gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Kosten voor herstellingen of onderhoud die niet gedekt zijn onder garantie van de fabrikant worden aan de klant gefactureerd, evenals eventuele verzendkosten.
   
 • Art 35. Bij verkoop van tweedehandsartikelen kan W4E geen garantie geven op de goederen. De klant koopt de goederen aan in de staat waarin ze zich bevinden.
   
 • Art 36. Om geldig te zijn moeten alle opmerkingen aangaande diensten of verkochte goederen schriftelijk gedaan worden binnen de 7 werkdagen volgend op de aflevering van de goederen.
   
 • Art 37. Voor te verzenden aankopen worden verzendingskosten aangerekend.
Privacyverklaring

Van toepassing sedert 25/05/2018 - Laatst bijgewerkt op 06/07/2018

W4E bvba - Prins Boudewijnlaan 17/2, 2550 Kontich, Antwerpen, België - KBO/BTW: BE0819.077.502 - verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De verklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen die interactie hebben met W4E bvba. Hierin wordt toegelicht hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opbaar maken. Daarnaast wordt er ook uitgelegd hoe u toegang kan krijgen tot uw persoonsgegevens, hoe u ze kan laten verbeteren, bijwerken of verwijderen. Zowel online als offline inzameling van persoonsgegevens vallen onder deze verklaring en kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Ingeval u ons noodzakelijke persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, is het mogelijk dat wij u onze goederen en/of diensten niet kunnen aanbieden. Wij geven aan wanneer dit het geval is. 

W4E bvba behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan deze privacyverklaring te kunnen doorvoeren. De gemaakte wijzigingen kan u steeds op deze pagina terugvinden. 

 

Bronnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.10 ((b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en (f) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. De persoonsgegevens worden verzameld volgens de hieronder omschreven bronnen: 

 • Onze website (www.walkies4events.com), alsook externe sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
 • E-mailberichten, sms'en, Whatsapp, Messenger en andere elektronische berichten tussen u als consument en W4E bvba;
 • Onze klantendienst via het telefoonnummer 03/449 89 80;
 • Persoonlijke interactie tijdens uw bezoek aan ons bedrijf;
 • Offline en online formulieren voor het aanvragen van offertes, deelnemen aan wedstrijden, inschrijven voor de nieuwsbrief, enz.;
 • Gegevens van andere bronnen:
  • Videocamera's in het bedrijf;
  • Data die we verkrijgen bij overname van ander bedrijven.

 

Soorten persoonsgegevens die W4E bvba verzamelt en de manier waarop

Afhankelijk van de communicatiemethode kunnen de volgende persoonsgegevens verzameld worden: 

 • Persoonlijke en elektronische contactinformatie: zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en sociale netwerkgegevens die ons de mogelijkheid geven met u in contact te treden;
 • Informatie i.v.m het gebruik van onze website/communicatie: Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser dermate instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser;
 • Consumentenfeedback: informatie m.b.t. uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met ons deelt;
 • Door consumenten gegenereerde informatie: dit heeft betrekking op alle informatie die u creëert en vervolgens met ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar onze website of sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn. Hieronder vallen o.a. video’s, foto’s, persoonlijke ervaringen of andere vergelijkbare informatie. Indien u dit toestaat verzamelt en publiceert W4E bvba door consumenten gegenereerde informatie i.v.m. uiteenlopende evenementen en activiteiten;
 • Informatie van externe sociale netwerken: hierbij verwijzen we naar alle informatie die u in het openbaar deelt op een extern sociaal netwerk of gegevens die deel uitmaken van uw profiel op een extern sociaal netwerk (bvb. Facebook) en waarvoor u het sociaal netwerk toestemming geeft om ze met ons te delen. O.a. uw basis accountinformatie, zoals naam, e-mailadres, enz., alsook alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale de toestemming geeft om ze te delen. Indien u niet wenst dat wij deze informatie kunnen raadplegen en verzamelen, verwijzen wij u naar de website van de externe sociale media in kwestie;
 • Betalingsinformatie: dit betreft financiële gegevens i.v.m. uw bank- of kredietkaart, zoals de rekeningnummer, naam van de houder van de rekening, naam van de financiële instelling, ... Deze zijn noodzakelijk om een bestelling/aankoop/waarborg te verwerken;
 • Oproepen aan onze klantendienst: deze communicatie wordt niet opgenomen;
 • Consumptiegewoonte: dit omvat een historiek van alle goederen en diensten waarvoor u offerte heeft aangevraagd en/of die door ons bedrijf aan u werden geleverd;
 • Beeldopnamen: dit omvat de videobeelden waarop u zichtbaar bent tijdens uw bezoek aan ons bedrijf;
 • Technische informatie i.v.m. computers/mobiele apparaten: dit omvat informatie over de technologische apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken, bvb. IP-adres, besturingssystemen en soort/versie van je browser.

 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Het kan zich wel voordoen dat deze worden verzameld naar aanleiding van een offerte/opdrachtbevestiging/aankoop door bvb. jeugdbewegingen en andere jongerenorganisaties. De minderjarige dient zich door een ouder of andere wettelijke voogd te laten vertegenwoordigen.

 

Cookies en vergelijkbare applicaties

 • Cookies: Onze website (www.walkies4events.com) maakt gebruik van cookies om automatisch informatie op te slaan die een volgend bezoek aan de website kunnen vereenvoudigen (bvb. taalinstelling, weergave, enz.). Het gebruik van cookies kan u beheren, in- en uitschakelen in de instellingen van uw browser. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, bestaat de kans dat uw bezoek aan onze website minder vlot verloopt.
 • Logbestanden: Dit omvat informatie met betrekking tot websiteactiviteiten en surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen ons de website te optimaliseren in functie van verbetering en beveiliging.
 • Webbakens: Webbakens worden toegevoegd aan onze elektronische nieuwsbrieven die wij per e-mail naar u verzenden. Deze tools verzamelen informatie over hoe u reageert op onze elektronische nieuwsbrieven (bvb. tijdstip waarop u de nieuwsbrief opent, op welke links u klikt, enz.). Daarnaast zijn deze ook terug te vinden op onze website (www.walkies4events.com) om meer informatie in te winnen m.b.t. uw websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, enz.

 

Doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt en verzameld:

 • Klantendienst: Onze klantendienst gebruikt uw persoonsgegevens voor bvb. het beantwoorden van uw vragen. Dit is in functie van de reden van uw vraag (bvb. status van uw bestelling, een algemene vraag, een technische vraag, een vraag of klacht i.v.m. een bepaald product, enz.)
 • Marketing en promoties: Mits uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens met het oog op het verstrekken van informatie betreffende producten en diensten (zoals nieuwe producten, workshops, …). Deze communicatie kan via mail, telefoon, sociale netwerken, … plaatsvinden. Mits uw toestemming kunnen wij onze contractuele belangen vervullen en onze rechtmatige belangen behartigen zoals het bepalen welke producten en diensten u eventueel interesseren en u hierover inlichten.
 • Externe sociale netwerken: Uw persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden wanneer u applicaties van externe sociale netwerken gebruikt, zoals ‘like’- functies en het delen van publicaties, om u publiciteit aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor alle informatie over de werking van deze applicaties, welke profielgegevens wij over u kunnen verzamelen en hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven, verwijzen we u naar de privacyverklaringen van de desbetreffende externe sociale netwerken.
 • Afhandeling van bestellingen: Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw bestellingen te behandelen en te verzenden, u op de hoogte te stellen van de status van uw bestellingen, identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren, adressen te verifiëren en corrigeren en alle andere activiteiten uit te voeren om mogelijke fraude op te sporen. Hieronder vallen bepaalde persoonsgegevens en betaalinformatie. Onze rechtmatige belangen zijn het optimaliseren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het efficiënter zijn en ons materiaal en personeel te beschermen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, alsook het vervullen van onze rechtmatige belangen zoals hierboven beschreven.
 • Wettelijke redenen, fusie, overname: Mocht het zich voordoen dat W4E bvba of zijn bedrijfsmiddelen worden overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf, bvb. door faling, herstructurering, … zullen wij uw persoonsgegevens delen met al onze nieuwe rechtsopvolgers. Uw persoonsgegevens zullen ook aan derden worden verstrekt indien de geldende wetgeving dit voorschrijft. Dit kan naar aanleiding van juridische procedures, naar aanleiding van rechtshandhavingsinstanties, om onze privacy, rechten, veiligheid en eigendom of het publiek te beschermen, of om de voorwaarden van onze website of elke andere overeenkomst af te dwingen.
 • Cookies/vergelijkbare technologieën, logbestanden en webbakens: We gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk technische informatie over uw computer/mobiel apparaat en informatie over het gebruik van websites/communicatie), om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en onze rechtmatige belangen te behartigen, zoals de efficiëntie verhogen en de website verbeteren.
 • Beveiliging/bewaking: Wij gebruiken uw persoonsgegevens (voornamelijk camerabeelden) ten behoeve van de dienstverlening in onze winkelruimte, diefstal van assets (zowel materieel als geldelijk) te kunnen detecteren en het personeel te beschermen. Indien noodzakelijk, kunnen wij deze camerabeelden voorleggen aan de bevoegde instantie.

 

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Met de volgende externe organisaties kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden:

 • Dienstverleners: dit betreft externe bedrijven die wij gebruiken om ons te ondersteunen bij het uitbaten van onze onderneming (bvb. voor het in orde brengen van zendvergunningen, transporteren van bestellingen, gps-tracking, geluidsopnames, biometrische opmetingen, ...). De dienstverleners en hun personeel mogen enkel in naam van W4E bvba toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze enkel gebruiken voor de specifieke opdrachten die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies. Zij dienen erover te waken dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig behandeld worden.
 • Incassobureaus/ratingbureaus: dit zijn externe bedrijven die W4E bvba gebruikt om te helpen openstaande facturen te innen of de kredietwaardigheid van de klant of leverancier te controleren (onder meer voor bestellingen op factuur). Dit alles voor zover de geldende wetgeving dit toestaat.
 • Externe bedrijven die persoonsgegevens voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken: wij geven geen toelating voor of verkopen geen persoonsgegevens door aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij het situaties betreft waarin u expliciet uw toestemming hebt gegeven. De identiteit van deze externe bedrijven wordt bekend gemaakt op het ogenblik dat wij om uw toestemming vragen.
 • Externe bedrijven die persoonsgegevens voor juridische redenen of vanwege fusie/overname gebruiken: in het kader van overname of fusie of omwille van juridische grondslag zullen wij uw persoonsgegevens aan deze instanties verstrekken.

W4E bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade door het foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

W4E bvba zal alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens gedurende een minimale periode verwerkt worden, rekening houdende met de volgende criteria:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens wordt door ons gebruikt zolang wij een commerciële relatie met u onderhouden en zolang deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor andere doeleinden, beschreven in deze verklaring, en waarvoor wij een geldige juridische basis hebben;
 • De duurtijd die noodzakelijk is voor fiscale verplichtingen of die noodzakelijk is om onze rechten te vrijwaren. Wij behouden ons het recht voor om de data aan te houden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

 

Opslag en/of overdracht van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken diverse redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Deze maatregelen zijn hieronder omschrijven. Wij wijzen u er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

 • Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens: uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden en/of gemachtigden, op basis van wat belangrijk is te weten, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld werden Zo zal het personeel dat verantwoordelijk is voor de klantendienst toegang hebben tot het klantenbestand.
 • Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen: wij slaan uw persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruik maken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. W4E bvba volgt redelijke normen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij willen u erop wijzen dat de verzending van informatie via het internet helaas niet volledig veilig is en we dus de veiligheid van deze informatie niet kunnen garanderen.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens: Voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens, is het nodig dat uw persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen/verzonden worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten uw land van verblijf, maar wel binnen de Europese Economische Ruimte. Uw gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit toch op termijn wijzigen, zullen wij de nodige maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te brengen.

 

Uw rechten

Als de wetgeving het toelaat, heeft u het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze te controleren en er een fysieke of digitale kopie van op te vragen. Daarnaast heeft u ook het recht om informatie te vragen in verband met de bron van uw persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te versturen naar info@walkies4events.com of door ons te schrijven op volgend adres: W4E bvba – Prins Boudewijnlaan 17 Unit 2 – 2550 Kontich - België. U dient hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit wettelijk toegestaan is en door ons gevraagd wordt).

Meer specifiek heeft u het recht op de volgende handelingen:

 • Uw toestemming op elk ogenblik in te trekken: gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken, indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens: gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming;
 • Toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen: gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt;
 • Te controleren en om rechtzetting te vragen: gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om bijwerking of rechtzetting hiervan te vragen;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;
 • Uw persoonspersoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen: gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen;
 • Uw persoonsgegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke: gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op (pré-)contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien;
 • Een klacht in te dienen: gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij de daarvoor bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Uw keuze betreffende de manier hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken

Wij hechten er belang aan om u keuzes aan te bieden m.b.t. de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u controle over uw persoonsgegevens:

 • Cookies en vergelijkbare technologieën: beheert uw toestemming via uw webbrowser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden.
 • Reclame, marketing en promoties: als u ervoor kiest dat W4E bvba uw persoonsgegevens gebruikt om producten of diensten te promoten, kan u dit aangeven d.m.v. de inschrijving voor onze nieuwsbrief via onze website www.walkies4events.com. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar info@walkies4events.com, te klikken op de desbetreffende link onderaan de nieuwsbrief of door ons te schrijven op het volgende adres: W4E bvba - Prins Boudewijnlaan 17 Unit 2 - 2550 Kontich - België. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen via externe sociale netwerken, kan u zich te allen tijde hiervoor uitschrijven via de gebruikersinstellingen in uw accountprofiel van het desbetreffende sociale netwerk. Wij willen u er wel op wijzen dat, indien u zich uitschrijft voor de marketinggerelateerde berichten, u nog steeds administratieve mededelingen zal ontvangen. Dit omvat dan bvb. offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en contactgegevens

Voor al uw vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze privacyverklaring en onze procedures, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kan u met ons contact opnemen via e-mail (info@walkies4events.com), of door ons te schrijven op volgend adres: W4E bvba - Prins Boudewijnlaan 17 Unit 2 - 2550 Kontich - België. U kan ook steeds telefonisch contact met ons opnemen via het nummer +32 (0)3/449 89 80.

Elke klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens beheren, met inbegrip van klachten dat wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetgeving, bevestigen en onderzoeken wij binnen een redelijke termijn van 1 maand.

Indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd, kan er desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit, met name de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Tel.: +32 (0)2/274 48 35 - commision@privacycommission.be).

 

Copyright (c) juni 2018 W4E bvba

We versturen onze nieuwsbrief zo'n 4 keer per jaar. We zullen je dus zeker niet overladen met e-mails! De volgende informatie kan je hierin terugvinden: 
 • Voorstelling van onze nieuwste producten in de verhuur en de verkoop
 • Interessante weetjes over Walkies4Events
 • Data en praktische informatie over onze in-house opleiding Radiocommunicatie
 • Beursdeelnames